برند موتور،

مدل فرآیندی ما

برند موتور، مدل ویژه‌ی فرآیندی «آرتیکولت» برای خدمات برندپردازی است که الهام‌بخش تیم ما برای شکل بخشیدن به مسیر خلق و بهبود برند کسب‌وکار‌های متنوع است.

این مدل از سه فاز و هر فاز از چند بخش تشکیل شده است و نمایش‌گر یک فرآیند چرخشی و تکرارشونده است: فازهای اول و دوم، چرخ مرکزی موتور را می‌سازند و به حرکت درمی‌آورند و فاز سوم، به‌طور موازی، شتاب یافتن آن را مهیا می‌سازد.

این مدل تأکیدی دوباره بر این نکته‌ی کلیدی است که برندپردازی نمی‌تواند حاصل یک پردازش خطی‌ باشد و تکرار مداوم که به تعالی و فراروی منتهی می‌شود، بخشی حیاتی از فرآیندی است که هدف‌اش حک کردن خلاق، پایدار و پیوسته‌ی برند بر ذهن، قلب و جان مخاطب است.