همکاری با ما،

همکاری با کارشناس هماهنگی با مشتری در شرکت آرتیکولت

اگر «پی‌گیر» ارتباطات انسانی در فضای پرچالش کسب‌وکارها هستید و در خود، توان روبه‌رویی با کشاکش‌ها و بازخوردها و خلق فرصت‌های تازه برای همکاری با شرکت‌ها و برندها را می‌بینید، خوش‌حال می‌شویم با کارنامه‌ی کاری‌تان آشنا شویم...